Beden Eğitimi Öğretmenliği 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

beden-egitimi-1.donem-zumre-liseİndir

…………….. ANADOLU LİSESİ
2019-2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ
 I. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI


Toplantı Tarihi                  :
03/09/2019

Toplantı No                       : 1
Toplantı Saati                   : 15.15
Toplantı Yeri                     : Spor Odası
Toplantıya Katılanlar     :……… – Okul Müdürü
                                            …………………– Beden Eğitimi Öğretmeni
                                            

GÜNDEM

 1. Açılış, yoklama ve zümre başkanının seçimi,
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararların incelenmesi,
 3. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 4. Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının incelenmesi,
 5. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
 6. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
 7. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği ve esaslarının belirlenmesi,
 8. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 9. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 11. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 12.  Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,
 13.  Beden eğitimi ve spor dersi ve uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınav şekil sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerinin belirlenmesi
 14.  Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ve ödev çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 15.  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi
 16.  Özel gün ve bayramlarda, sportif etkinliklerde görev dağılımı
 17.  Spor kıyafeti giyinme yerlerinin ve tesislerin temizliği tertibi ve düzeninin sağlanması, Öğrencilerde kıyafet birliğinin sağlanması, Öğrencilerin sonraki derse hazırlanması;
 18.  Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 1. Beden eğitimi ve spor dersi 1. dönem zümre toplantısı için okul müdürü Hasan YILMAZ  ve beden eğitimi ve spor öğretmeni …………….’in hazır olduğu görülmüştür. ……………. oy birliği ile zümre başkanı seçildi…………………… yazman olarak seçildi.
 2. Bir önceki Eğitim-öğretim yılı alınan kararlara göre, Atatürkçülük, özel gün ve haftalarla ilgili konulara derslerde yer verilmiş. Konularla bağlantısı sağlanmıştır. Dersler, Beden Eğitimi ve spor dersinin genel amaçları doğrultusunda işlenmiştir, Düzenlenen faaliyetlere öğrencilerin gönüllü katılımı sağlanmıştır. Zümrelerde belirtilen sınav sayısında ve değerlendirme yönteminde alınan kararlara uyulmuştur. Beden Eğitimi ve spor derslerinde uyulması gereken kılık kıyafet kurallarında birlik sağlanmıştır. Ders için gerekli olan araç ve gereçlerin eksikliği tespit edilmiş ve giderilmeye çalışılmıştır. Okulda herhangi bir disiplin olayının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.
 3. Geçen yılın ders kesim raporları göz geçirilerek tüm konuların eksiksiz işlendiği tespit edilmiştir. Ünitelendirilmiş yıllık planlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı temel alınarak hazırlanmasına, malzeme eksikliğinin giderilmesiyle planlarda basketbol, voleybol, futbol, hentbol, masa tenisi, atletizm vb. temel branşlara yer verilmesi gerektiğini, bunun yanında olumsuz hava şartlarından dolayı dışarıda ya da okul sahasında işlenemeyecek konular yerine sınıfta işlenebilecek konulardan seçili yedek bir ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlanmasına karar verildi. 2504 Sayılı Tebliğler Dergisi ……………….. tarafından okunmuş, tebliğler dergisinde belirtilen Atatürkçülükle ilgili konular yıllık planda belirtilmesi kararlaştırılmıştır. Eylül ayının son haftasında ve Kasım ayının ikinci haftasında Atatürk’ün spor ve sporcular hakkındaki sözlerinden yararlanılarak milli eğitim programlarında amaçlanan davranışları kazandırıcı telkinlerde bulunulacaktır. 
 4. Beden eğitimi ve spor dersi, spor ve fiziki etkinlikleri dersi müfredat kitabının açıklamalar bölümü okundu. Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 Tarih ve 24 sayılı kararıyla kabul edilen Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi 9. 10.11. ve 12. Sınıflar Öğretim Programı incelenerek seçilen dersin özel amaçları sınıf sınıf okulumuzun fiziki ve çevre şartları gözetilerek (taslak halinde) belirlendi. Ayrıca geçen yıl sene sonu raporları okundu. Öğrencilerimizin seviyeleri, saha – tesis ve malzeme imkânları tek tek değerlendirilip bir taslak plan belirlendi. Yıllık planlarda alınacak ünite ve konuları, özel amaçlarla birlikte işlenmesi için, çevrenin durumu, iklim durumu, spor alanlarının durumu, ders araç – gereç ve malzemelerin durumu ve de öğrencilerin genel durumları da göz önünde tutularak gerekli konularında yıllık planların hazırlanması yoluna gidilmesi, ders saatleri toplam süresi ünitelere göre tespit edilip yıllık plana işlenmesi gerektiğini söyledi.
 5. …………………….; Öğretim programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak, ders konusunun muhtevası, öğrenci grubunun özellikleri ve ders araç gereçlerinin durumuna göre aşağıdaki özel öğretim yöntemlerinden uygun olanlar yıllık planda belirlenerek; dersler bu yöntemlerle (Anlatım Yöntemi -Komutla Öğretim -Kendi Kendine Öğrenme -Spor Eğitim Modeli -Bireysel programlama Öğretim -Alıştırmayla öğretim -İşbirliği ile öğretim -Öğrencinin Başlatması -Medya Yardımlı Yöntem – Kendini Denetlemeyle Öğretim – Katılımla Öğretim -Yönlendirilmiş Buluş  -Problem Çözme) işlenecektir,” dedi.
 6. Okulumuzdaözel eğitime ihtiyacı olan öğrenci bulunmamaktadır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci gelmesi halinde ise bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının öğrencinin durumuna göre yapılmasına karar verildi.
 7. …………………; Diğer zümre öğretmenleri ile koordinasyonu geliştirmeliyiz. Öncelikle önemli gün ve haftalarda ve proje hazırlama-uygulama safhalarında diğer zümre öğretmenlerinden faydalanma çağdaş eğitimin bir parçası olduğunu unutmamalıyız. Öğrencilerin temizlik işlerine katılımının sağlanmasında, yaptıkları spor alanlarının, giyinme yerlerinin temizliği, ders sonrası kişisel temizlik konuları ile ilgili konularda sağlık bilgisi dersine giren öğretmenleriyle işbirliğine gidilmesi, görsel sanatlar öğretmenleriyle birlikte obezite ve spor konulu afiş hazırlanarak panolara asılması  gerektiğini söyledi. Resmi ve Ulusal Bayramların anlam ve öneminin anlatılabilmesi için Tarih ve Edebiyat zümresi ile işbirliği yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 8. ……………….; okulumuzda bulunan akıllı tahtalardan teorik konuların işlenmesinde yararlanılması gerektiğini ve böylelikle derslerin daha verimli geçeceğini söyledi. Bu nedenle özellikle derslerin teorik konuların anlatılmasında akıllı tahtaların kullanılması, video ve görsellerden faydanılması gerektiği karara bağlandı.
 9. ……………..; Öğrencilerimize sık sık sorumluluk verilerek işin sonunda elde ettiği olumlu sonuçların yararlarından bahsedilmelidir dedi. Girişimci ruha sahip olan biri ile olmayan biri arasındaki farklardan da bahsedilmelidir dedi. Sınıf içinde rekabet ortamı oluşturularak zamanı ve ortamı iyi kullanabilen öğrencilere her türlü desteğin verilmesi gerektiğini söyledi.
 10.  ………………; Beden eğitimi dersinde yıllık planda gösterilen konular doğrultusunda malzemelerin alınması ve kullanılması kararlaştırıldı. Beden Eğitimi dersi araç gereç bakımından birçok malzemenin kullanıldığı bir ders olduğundan bu araç ve gereçleri korumak, özenle kullanmak çok önemlidir. Başta sınıf malzeme sorumluları ve tüm öğrenciler aynı özeni göstermelidirler. Derse çıkan malzemeler mutlaka sayılacak, ders bitiminde de tekrar sayılıp yerlerine konulacaktır. Eskiyen ve tamir olması gerekli olanlar tespit edilip onarımları yapılacak. Tamir olamayacak olanların yoğaltımdan düşümleri yapılacaktır. Öğrencilere tüm araç ve gereçlerin çeşitli kaynaklardan alındığını ve tüm öğrencilerin bu malzemelerin sahibi olduğu anlatılmalıdır.
 11.  ……………..; Spor Kulübü bünyesinde il düzeyinde sportif gezilerin öğrencilerin ders başarısında etkili olacağı belirtildi ve spor kulübü yıllık çalışma planınaalınması karar verilmiştir.
 12.  ………………..; Öğrencilerimiz bu sene okul sporlarında Basketbol ve Hentbol branşlarında  1. Oldular. Basketbol ve Hentbol  Branşlarında Sinop ve Kastamonu’da gruplara gidildi.
 13.  Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinin 45. Maddesinin f bendine göre uygulamalı sınavlar hakkında şöyle denmektedir; Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmaları için ise yönetmeliğin 50. Maddesinde yer alan hükme göre: “(1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.” Aynı maddenin 8. bendinde ise şöyle denmektedir: “(8) Her dönemde tüm derslerdeniki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararlarıyla performans çalışmasına dayalı olarak performans puanı daha verilebilir.”

                      Bu maddelere göre beden eğitimi dersinden 2 tane uygulamalı sınavı yapılmasına (Kasım ayının 1. Haftası ve Ocak ayının 1. Haftası) ve 2 tane de performans notu verilmesine karar verildi. Uygulamalı sınavların süresi 2 ders saati olarak kararlaştırıldı. Beden eğitimi dersinden isteyen öğrencilere de proje ödevi verilmesi kararlaştırıldı.  Proje ödevlerinin Kasım ayının ilk haftası verilip, Nisan ayının 4. haftasında toplanmasına oy birliği ile karar verildi.

Raporlu öğrencilerin değerlendirilmesi ise aynı yönetmeliğin 51. Maddesinin 5. bendinde; (5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.

 1.  İsteyen öğrencilere proje ödevi verilmesi gerektiği …………………..  tarafından söylendi. Proje ödevlerinin kasım ayının ilk haftası verilip, Nisan ayının 4. haftasında toplanmasına karar verildi.  Buna göre;

Proje Ödevi Konuları:

 1. Okulda Spor Olimpiyatları düzenleyiniz.
 2. Basketbola ilginin arttırılabilmesi için neler yapılabilir?
 3. Fair-play’e davet
 4. Spor yapıyoruz
 5. Çevremizi temiz tutalım
 6. İyi bir taraftar olalım
 7. Selim Sırrı TARCAN kimdir ?

Proje ödevleri aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.

Proje Ödevi Değerlendirme Ölçeği:PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ        İÇERİK
 
GÖRSEL UNSURLARLA DESTEKLEME
İMLA VE YAZIM KURALLARI

TERTİP VE DÜZEN

ZAMANINDA TESLİM

KAYNAK

TOPLAM
SN Adı Soyadı (50) puan (10) puan (10) puan (10) puan (10) puan (10) puan  
1                

Raporlu öğrencilerin değerlendirilmesi ise; Millî eğitim bakanlığı okul öncesi eğitim ve İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 24. maddesinde belirtmektedir. “(1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir. (2) Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için geçerli sayılır.”. Buna göre raporlu öğrencilerin ise teorik sınav yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. …………………; Beden eğitimi ve spor dersinde iş güvenliğinin alınması, okuldaki spor malzemelerinin bakımının yapılması, sahaların güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini   söyledi.

 1. ……………………….; Sene başında Spor kulübüne seçilen öğrencilerden yıl boyunca düzenlenecek törenlerde Bayrak ve Flama için 2 kız 2 Erkek öğrenci seçimi yapılması, 19 Mayıs gösterilerine 9. sınıf öğrencilerinden seçilmesi sayının yetersiz kalması halinde 10. sınıf öğrencilerinden seçilmesi gerektiğini söyledi.

 1. …………………….; Okul spor alanları ve araç-gereçlerinin daha dikkatli ve özenle kullanılmasını sağlamak için öncelikle kullanım amaçlarının öğrencilere anlatılması gerekmektedir. Okul bahçesinde yer alan spor alanları ders içi ve ders dışında kullanılacağı için buraların temizlik ve bakımına daha özen gösterilmesi ve gerek duyulursa öğrenciler ile birlikle temizlik yapılması gerektiğini, Öğrencilerin derslere yönetmelikte belirtildiği gibi spor kıyafeti ile katılmalarına. Her dersin başında spor kıyafeti ve ayakkabıların kontrol edilmesi sağlıklı giyinmenin önemi açıklanmalıdır, dedi. Saat, kolye v.b gibi takıların takılmasının sağlık yönünden sakıncalı olduğu bu konuda hassas davranılması gerekildiğini söyledi. Öğrencilerin bir sonraki derse dinlenmiş ve hazır olarak girebilmeleri için: öğrencileri dersin bitimine en geç 5 dakika, en fazla 10 dakika önce serbest bırakılması gerektiği ortak bir görüş olarak dile getirildi.

 1. Birinci dönemin başarılı geçmesi dileğiyle toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR

1.Yıllık planların yönetmelik ve okulun fiziksel yapısı göz önüne alınarak hazırlanmasına,

2.Ölçme ve değerlendirmede iki tane uygulama sınav notu, iki tane performans notu verilmesi proje alan öğrenci olursa da bir proje notu verilmesine, uygulamalı sınavların süresinin 2 ders saati olmasına,

3. Özel öğretim yöntemlerinden uygun olanların uygulanıp yıllık planda belirlenmesine,

4. Sağlık bilgisi dersine giren öğretmenler, görsel sanatlar ve edebiyat zümreleriyle işbirliği yapılmasına,

5.Spor Kulübü bünyesinde il düzeyinde sportif gezilerin spor kulübü yıllık çalışma planınaalınmasına,

6.Derslere yönetmelikte belirtildiği gibi spor kıyafeti ile katılmalarına,

7.Dersin bitimine en geç 5 dakika, en fazla 10 dakika önce serbest bırakılmasına,

9.Törenlere 9. sınıflarının katılmasına, Gerek duyulursa 10, sınıflardan seçilmesine,

10. Bayrak ve Flama için 2 kız 2 Erkek öğrenci seçimi yapılmasına,

11.Uygulamalı bölümlere katılamayan raporlu öğrencilerin ölçme ve değerlendirmesi teorik konulardan yapılmasına,

12. Beden eğitimi ve spor dersinde iş güvenliğinin alınmasına karar verildi.

                 ………………………….

           Beden Eğitimi Öğretmeni                                                                                             

03/09/2019
Uygundur
…………………
Okul Müdürü

“Beden Eğitimi Öğretmenliği 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı” üzerine 1 yorum.

 1. Geri bildirim: Beden Eğitimi Dersi Yazılı Soruları ve Cevapları | COĞRAFYA SINIFI

Bir cevap yazın